Archive for ژوئن, 2015

تاریخ زیاد اشتباه می شود و اشتباه می ماند

ژوئن 21, 2015

با صدای بلند بحث می کردیم و میگفتیم و می گفتیم و می گفتیم … بیشتر سیاسی، کمی هم اعتقادی، کمی اجتماعی و از یک جایی به بعد دیگر نمی شنیدم هیچ کدوام از صداها را فقط به این فکر می کردم که چه از خودگذشتگی ها و از خون گذشتگی هایی در این مملکت بوده و هست که حالا من و دوستانم اینطور راحتم.و به این فکر کردم که چه انسانهایی رفتند برای این خاک و نامی هم از ایشان نماند. و چه انسانهای بزرگی رفتند برای آزادی این خاک و آزادگی مردمش و حالا بد یاد می شوند. 

اگر امیدی به زندگی پس از مرگ نداشتیم چه مسخره بود همه چیز.