Archive for مارس, 2011

ظاهرا زندگی

مارس 29, 2011

با برخی معیارهام توی زندگی به تناقض خورده ام.

یه چیزهایی واسه ام آرزو بود؛ یه چیزهایی برام دلخواه.

ولی انگار باید از خیلی چیزا بگذرم و حتی بهشون فکر نکنم!